Tampereen kaupungin ostot 2016


Kuvaus: Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2016 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.

Tiedot on poimittu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty yrityksen nimitiedolla, pääkirjatiliryhmällä, pääkirjatilin nimellä, toimittajan nimellä, Y-tunnuksella ja kumppaniyhtiön nimellä.

Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä eli esimerkiksi Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tuotantoalueen maksamia sisäisiä tilavuokria Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle.

Aineistoon on poimittu tiedot toimittajanumeroiden perusteella. Toimittajanumero sisältyy kirjanpidossa vain kirjauksiin, joissa vastapuolena on toimittaja. Jos esimerkiksi Konsernihallinto maksaa kaupungin kaikkia toimintayksiköitä koskevan vakuutusmaksun ja jakaa kulun kirjanpidossa toimintayksiköille, aineistossa näkyy vain Konsernihallinnon suorittama maksu.

Järjestelmäteknisistä syistä aineistosta puuttuvat materiaaliostot, jotka on ostettu suoraan varastoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden varastoon ostamat ja edelleen sisäisesti myymät hoitotarvikkeet eivät näy aineistossa.

Julkaisu on toteutettu 6Aika -harmonisoidussa formaatissa. Julkaisutapaa kehitetään edelleen. Koneluettavuuden säilyttämiseksi aineistossa on formaatista johtuen tyhjä sarake kenttien osalta joita Tampereen kaupunki ei käytä tai jotka eivät ole järjestelmäteknisistä syistä saatavilla.

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: Huom. Aineiston avulla on mahdollista tarkastella Tampereen kaupungin hankintoja. Aineistoa ei voi vertailla talousarvioon, koska aineisto sisältää vain ulkoisia ostoja; talousarviossa on mukana myös kaupungin sisäiset erät. Järjestelmäteknisistä syistä julkaistussa aineistossa on mukana myös investointihankinnat, jotka kirjataan käyttötaloustileille ja jotka kirjanpitojärjestelmä ns. purkaa taseeseen kirjauskauden vaihteessa. Aineistosta ei pysty päättelemään, onko kyse käyttötalous- vai investointimenosta.

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje on liitteenä. Kirjausohje kertoo tarkemmin pääkirjatilien sisällöstä.

Tampereen kaupungin tulosyksikköhierarkia on erillisenä liitteenä. Tulosyksikköhierarkia kuvaa organisaatiorakennetta. Tulosyksikköhierarkiasta löytyvät myös tulosyksiköiden nimet.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Tiedot on julkaistu erikseen excel- ja csv-muodot sisältävinä zip-paketteina. CSV:ssä on käytössä UTF-8 merkistökoodaus.

Uusi aineisto julkaistaan jatkossa vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Aineistoon liittyvät lisätietopyynnöt käsitellään keskitetysti: ostolaskut@tampere.fi

Lisätietopyynnöt vaativat manuaalista käsittelyä, jonka seurauksena pyydämme rajaamaan kyselyt mahdollisimman tarkasti.

Tiedot on julkaistu erikseen excel- ja csv-muodot sisältävinä zip-paketteina. Excelissä käytetään rivimäärän takia XLSB-binäärimuotoa. CSV:ssä kentän erotin on pilkku, tekstin erotin on lainausmerkki, lukujen desimaalierotin on pilkku ja merkistökoodaus on UTF-8.

Lisätietoja talousdatasta:
Tampereen kaupungin talousdata-avaukset - esitys (Speakerdeck)
Open Data TRE meetup 3: Talousdata (Youtube)

Tuottaja: Konsernipalveluyksikkö Koppari
Lisenssi
Avainsanat: Kunnallistalous, Menot, Ostot, Talous, Ostolaskut
Päivitysväli: Kerran vuodessa
Aikasarja: 1.1.2016 - 31.12.2016
Ladattavat tiedostot ja linkit:
Ota yhteyttä yhteyshenkilöön
Sovellusilmoitukset


Takaisin listaan