Tampereen kaupungin tulot ja menot 2012


Kuvaus: Aineisto sisältää kaikki kunnan tuloslaskelman erät eli toiminta- ja rahoitustulot ja –menot, verotulot, valtionosuudet, poistot, tuloksenkäsittelyerät sekä satunnaiset tulot ja -menot.

Poiminnan käsitteet:
Yritys
Kaupunkiorganisaation ylin seurantataso kaupunkitason jälkeen. Yritys vastaa pääsääntöisesti organisaatiorakenteessa tasoa, jolta laaditaan erillistilinpäätökset ja laskennalliset eriytykset tilinpäätöksissä. Samoin kaupungin sisäiset liiketapahtumat tehdään ko. yritysten välillä, vrt. kumppaniyhtiö jäljempänä. Tampereen kaupungin toiminta on organisoitu tilaaja-tuottaja-mallin mukaan, mistä syystä tilinpäätös- ja talousarvioaineistot sisältävät runsaasti kaupungin sisäisiä liiketapahtumia. Samasta syystä johtuvana poikkeuksena organisaatiorakenteessa yritys 1110 Päätöksenteko ja konserniohjaus sisältää Konsernihallinnon ja tilaaja-tuottaja–mallin mukaiset tilaajan ydinprosessit, joissa palveluiden pääasiallinen hankinta tapahtuu.

Tulosyksikkö
Kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

TY hierarkia järj
Kaupunkiorganisaatio rakentuu kaupungin toiminnanohjausjärjestelmässä tulosyksiköittäin hierarkiana. Ed. mainitut tulosyksiköt eivät ole numeerisessa järjestyksessä hierarkiassa. TY hierarkia järj –muuttujan avulla tulosyksiköt on järjestetty kaupungin virallisen tulosyksikköhierarkian mukaiseen järjestykseen.

TY hierarkia taso 1-7
Tulosyksikköhierarkia kuvaa organisaatiorakennetta. TY-hierarkiataso 2 kertoo pääsääntöisesti mistä tuotantoalueesta tai liikelaitoksesta (esim. Tampereen Ateria Liikelaitos) on kyse. Seuraavat tasot kuvaavat kunkin liikelaitoksen tm. sisäistä rakennetta. Tulosyksikköhierarkia on liitteenä.

Pääkirjatiliryhmä
Ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin.
Pääkirjatili
Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri kirjanpitotileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (461200). Tampereen tililuettelo ja tilien kirjausohje on liitteenä.

Kumppaniyhtiö
Osoittaa liiketapahtuman vastapuolen: myyjän kirjanpidossa kumppaniyhtiö kertoo kenelle tavara/palvelu on myyty, ostajan kirjanpidossa koodi kertoo keneltä tavara/palvelu on ostettu. Kaupungin eri yksiköiden välisissä liiketapahtumissa käytetään numerolla yksi (1) alkavia kumppaneita. Muita koodeja käytetään erilaisia tilastointeja varten ja kaupungin konserniin kuuluvien yhteisöjen välisissä liiketapahtumissa. Liitteenä lista käytössä olevista koodeista. Talousarvioissa ja vuosisuunnitelmissa käytetään pääsääntöisesti vain kaupungin sisäisiä kumppaneita (1-alkuisia).

TP 2012
vuoden 2012 tilinpäätöksen tiedot,€
TA 2012
kaupunginvaltuuston 19.11.2011 hyväksymä alkuperäinen talousarvio,€
VS 2012
vuosisuunnitelma 31.12.2012 (TA2012+muutokset)€

Tuottaja: Tampereen kaupungin Talous- ja liiketoimintaryhmä
Lisenssi
Avainsanat: Tilinpäätös, Talousarvio, Julkinen-talous, Kunnallistalous, Menot
Päivitysväli: Kerran vuodessa
Aikasarja: 1.1.2012 - 31.12.2012
Ladattavat tiedostot ja linkit:
Ota yhteyttä yhteyshenkilöön
Sovellusilmoitukset


Takaisin listaan