Sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tietosuojaselosta

 

Ilmoittajan henkilötiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai valtakunnallisesti toimivan yrityksen aluejohtajan) tai luottamustehtävät (esim. hallituksen jäsen tmv.) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus

Tavanomaisen asunnon, kesämökin ja sijoitusasunnon omistamista ei tässä yhteydessä pidetä merkittävänä varallisuutena. Rahavaroja ei tarvitse ilmoittaa.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia

Lisätietoa:

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista- ja rekisteristä

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/sidonnaisuuksienilmoittaminen

Päiväys

valitse aika kalenterista

Informointi tietojen käsittelystä

Henkilötietolain (523/1999) 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain mukainen suostumus tietojen luovuttamiseen kopioina, tulosteena ja sähköisessä muodossa.

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekistereihin. Tätä koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastusoikeutta ja virheenoikaisua koskeva pyyntö tulee tehdä rekisteriasioiden hoitajalle.

Kustakin rekisteristä on laadittu rekisteriseloste, josta ilmenee rekisteriasioiden hoitaja, rekisterin nimi, kuvaus rekisterin tiedoista, säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteet ovat jokaisen saatavilla kunkin toimialan henkilöstö- ja palkkiolaskenta-asioita hoitavilta henkilöiltä.

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. www.tampere.fi/tietosuoja

Tietojen lähetys