Valtuustoaloitteen tekeminen sähköisesti

Valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista siitä puheenjohtajalle tai sähköisesti sihteeristölle ennakkoon ilmoitettuaan. Tämä lomake toimii ilmoituksena ja menee tiedoksi päätösvalmisteluun. Allekirjoitettu aloite tulee jättää sihteeristölle kokouksessa.

Tietosuojaseloste

 

Valtuustoaloite

Valtuustoaloitteen jättäjän yhteystiedot

valitse aika kalenterista

Informointi tietojen käsittelystä

Henkilötietolain (523/1999) 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain mukainen suostumus tietojen luovuttamiseen kopioina, tulosteena ja sähköisessä muodossa.

Tampereen kaupunki ylläpitää luottamustoimen rekisteröimisen sekä palkkion maksamisen kannalta välttämättömiä rekistereitä kuten luottamushenkilötieto-, palkkatieto- ja matkalaskujen käsittelyjärjestelmiä.Näihin rekistereihin kerättäviä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti verottajalle, eläkevakuutusyhteisöille, puolueille, ulosottoon, tilastokeskukselle ja vakuutusyhtiöille siten, kuin laissa on säädetty.

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekistereihin. Tätä koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastusoikeutta ja virheenoikaisua koskeva pyyntö tulee tehdä rekisteriasioiden hoitajalle.

Kustakin rekisteristä on laadittu rekisteriseloste, josta ilmenee rekisteriasioiden hoitaja, rekisterin nimi, kuvaus rekisterin tiedoista, säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteet ovat jokaisen saatavilla kunkin toimialan henkilöstö- ja palkkiolaskenta-asioita hoitavilta henkilöiltä.

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. www.tampere.fi/tietosuoja

Tietojen lähetys