Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: TTA-11010


Opintojakson nimi: Teollisuustalouden perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 11.05.2018


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010-3.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010-3.html


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1a) tunnistaa yrityksen toimintaan vaikuttavan sosio-teknisen kokonaisuuden suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen eri osa-alueiden; strategian, johtamisen, henkilöstön, laskentatoimen, markkinoinnin sekä tuotannon perusteita. b) selittää liiketoiminnan taloudelliset toimintaedellytykset c) nimetä yleisimmät yhtiömuodot 2a) käyttää strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyviä työkaluja b) kuvata johtamisen, teknologisten valintojen ja -päämäärien keskeisimpiä malleja 3a) tunnistaa organisaatiorakenteet b) kuvailla henkilöstövoimavarojen tavoitteet ja haasteet 4a) listata yrityksen laskentatoimen käyttötarkoitukset ja b) käyttää yleisimpiä menetelmiä ja -malleja sisäisessä ja ulkoisessa laskentatoimessa c) laatia yksinkertaisen tuloslaskelman ja taseen d) analysoida niitä muutamin tunnusluvuin e) tunnistaa erilaisia kustannuskäsitteitä ja laskea kate- ja tuotekohtaisia kustannuslaskelmia f) suorittaa investointi- ja käyttöpääomalaskelmia 5a) kuvata tuotanto- ja kulutushyödykemarkkinoiden piirteitä b) selittää markkinoinnin kokonaisvaltaisuuden, asiakaskeskeisyyden ja segmentoinnin c) esittää markkinointiparametrien keskeisimmät piirteet 6a) nimetä tuotantostrategiset päätökset, tuotannontekijät ja - tavoitteet sekä keskeiset tuotantomuodot b) määritellä laadun kokonaisvaltaisesti c) nimetä laatuelementtejä sekä d) luokitella laatukustannuksia ja selittää niiden erikoispiirteitä 7a) kuvata toiminnanohjausprosessin sekä sen keskeisimpiä elementtejä b) tunnistaa toiminnanohjausmenetelmiä sekä c) listata toiminnanohjauksen tavoitteita 8a) esittää materiaalin- ja toimitusketjun hallinnan tavoitteita ja menetelmiä b) käyttää yksinkertaisia materiaalinhallinnan menetelmiä 9a) tunnistaa ja kuvata tuotantoprosessit sekä niiden keskeisimmät piirteet


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010.html


Suoritustapa:

Hyväksytysti suoritettu tentti/kurssikuulustelu. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010-3.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010-3.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 24.12.2017On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin