Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164004


Opintojakson nimi: Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 04.02.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 12.06.2019


Laajuus opintopisteinä: 7


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot:
ma 4.2. klo 17.00–20.30 (tallenne)
ti 5.2. klo 17.00–19.30
to 7.2. klo 17.00–19.30
ma 11.2 klo 17.00–20.30
ti 12.2. klo 17.00–19.30
to 14.2. klo 17.00–19.30

Verkkoluennoille osallistutaan omalla koneella esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 - 5 op).

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätiedot ja linkki korvaavuushakemukseen: http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/oikeustieteellinen-tiedekunta/Sivut/Johdatus-oikeustieteeseen--kurssin-korvaavuuden-hakeminen.aspx.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta
- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet
- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat
- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu.

Kurssin osa-alueita ovat:
- Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
- Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
- Perintö- ja testamenttioikeus
- Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Suoritustapa

Luennot (20 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta
 

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen.  Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Opintojaksolla on mahdollista tehdä lisätehtävä, joka annetaan vain luennolla/luennoilla.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali.
Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut)
Säädökset

Kirjallisuus:

Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja)

Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja)

Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus)

Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali).

Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: http://lipas.uwasa.fi/materiaalit/talousoikeus/it/valinta055.pdf), s. 327-371 (edunvalvontaoikeus ja nimioikeus).

HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84.

HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.

Kuulustelut

Luento- ja kirjatentti ke 13.3.2019 klo 18–21
1. uusinta ke 17.4.2019 klo 18–21
2. uusinta ke 12.6.2019 klo 18–21

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tentit järjestetään Tampereella. Tenttisalin voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 125 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 60 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Opintojaksolle otetaan enintään 15 edeltävät opinnot hyväksyttävästi suorittanutta opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.06.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 21.01.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin