Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Management

Opintojakson koodi: 40093


Opintojakson nimi: EU ja Länsi-Balkan: ehdollistettua demokratiaa ja valtionrakennusta


Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 15.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen tuntemus Euroopan integraation vaikutuksesta EU:n jäsenmaiden politiikkaan sekä etujärjestöjen ja muiden toimijoiden vaikutuskanavista unionin päätöksenteossa. Opiskelija kykenee tunnistamaan kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa. Opiskelija hahmottaa erityisesti miten integraatio on vaikuttanut suomalaiseen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan sekä miten Suomen poliittiset toimijat ovat pyrkineet vaikuttamaan unionin päätöksentekoon.


Sisältö:

Nykymaailman lukuisissa maissa demokratisoituminen ja valtionrakennus, päämäärinä valtiollisen vakautumisen edistäminen, tapahtuvat spontaanin, sisäsyntyisen kehityksen sijaan (tai ohessa) ulkoapäin tulevien paineiden ja houkutusvoiman alaisena. Kurssi tarkastelee tällaisia ulkoisia vaikuttamispyrkimyksiä ja erityisesti niiden merkitystä kohdemaan sisäiselle kehitykselle EU:n ehdollistamispolitiikan (engl. conditionality policy) ja ns. Länsi-Balkanin maiden – Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Kroatian (EU-jäsen vuodesta 2013), Makedonian, Montenegron sekä Serbian – demokratia- ja valtiokehityksen valossa.

Millaisena Länsi-Balkanin maiden tähänastinen demokratia- ja valtiollinen kehitys näyttäytyy käytännössä? Millainen ja kuinka suuri rooli EU:n ehdollistamispolitiikalla, toisin sanoen kyseisten kohdemaiden sisäisen poliittisen kehityksen ehdollistumisella, on ollut (vrt. spontaani, sisäsyntyinen kehitys)? Ja kertooko kohdemaiden vaihteleva edistyminen EU-tiellä demokratia- ja valtiollisen kehityksen etenemisestä käytännössä? Entä millainen merkitys demokratisoitumisella on valtiollisen vakautumisen kannalta, millainen on näiden kehitysprosessien välinen dynamiikka?

Kurssin fokus on systeemitasolla, kohdemaiden poliittisten järjestelmien tarkastelussa ja vertailussa: tarkoituksena on tuottaa opiskelijalle kokonaiskuva Länsi-Balkanin maiden poliittisista järjestelmistä ja niiden kehityksestä 1990-luvulta tähän päivään EU:n laajentumis- ja ehdollistamispolitiikan vaikutuksen alaisina sekä erilaisista demokratia- ja valtiollisen kehityksen tutkimuksen työvälineistä.

AVAINSANAT: Länsi-Balkan, demokratia ja demokratisoituminen, valtio ja valtionrakennus, demokratia- ja valtiollisen kehityksen mittaaminen ja arviointi, EU:n laajentumis- ja ehdollistamispolitiikka, ”eurooppalaiset arvot” ja eurooppalaistuminen, poliittisten järjestelmien tutkimus, tapauksia vertaileva politiikan tutkimus


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5


Opetus seuraavilla periodeilla: IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=40093


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin