Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 131101


Opintojakson nimi: Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2020


Opintojakson alkamisajankohta: 29.09.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2020


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2020.

ti 29.9. klo 16.30-19.45
ke 30.9. klo 16.30.19.00
ti 6.10. klo 16.30.19.00 
ke 7.10. klo 16.30.19.00
ti 13.10. klo 16.30.19.00

Paikka: Tampereen yliopisto, sali varmistuu myöhemmin.

Luennot pidetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Jos lähiopetusta ei pystytä järjestämään, pidetään luennot etäluentoina aikataulun mukaisesti.

Opettaja

Kati Söderlund

Suoritustapa

Kurssilla  käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät  laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään  (plagiaatintunnistus). Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta.  Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Kurssin suoritus koostuu tiimityöstä (40%) sekä verkkotentistä (60%).

Tiimityö  tehdään 3-4 hengen ryhmissä ja siihen kuuluu kirjallinen osuus,  videoitu esitys, sekä toisen ryhmän esityksen opponointi.

Sisältö

Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Osaamistavoite

Kurssin tavoitteena on, että sen avulla opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita.

Kirjallisuus

Viitala & Jylhä (2019) Johtaminen Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 28.04.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin