Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: VIMM02


Opintojakson nimi: Tieteenfilosofia ja viestinnän etiikka (5 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 08.03.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 15.05.2021


Opetusajat: keskiviikkoisin luennot klo 14-17 (osallistuminen etänä onnistuu)


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-2e5ada05-4d1b-42d5-8de4-ed3852fb0437?year=2020


Paikka:

Tampereen yliopiston keskustakampus (Kalevantie 4, luentosali A1)


Sisältö:

Tieteenfilosofia: Opiskelija omaksuu kurssin aikana perustiedot tieteellisen tiedon käsitteestä, tiedon eri muodoista ja luottamuksesta tietoon. Kurssilla käsitellään tieteenfilosofian peruskysymyksiä, jotka liittyvät tiedon lisäksi tiedon saavutettavuuteen, teorian rooliin ja menetelmien taustalla oleviin metodologisiin lähtökohtiin. Kurssin keskiössä ovat muun muassa luonnontieteellisten ja ihmistieteellisten alojen erilaiset tiedonintressit ja käsitykset teoriasta. Kurssilla opiskelijat keskustelevat myös tieteellisen tiedon asemasta digitalisoituvassa viestintä- ja mediaympäristössä.

Viestinnän etiikka: Opintojakso johdattelee viestinnän etiikan filosofiseen ja oikeudelliseen perustaan. Tämän lisäksi pohditaan eettisiä kysymyksiä viestinnän eri tasoilla:
- Mediaetiikka: viestinnän ammattietiikka ja itsesääntely, tekstin, valokuvan ja muun kuvallisen esittämisen luotettavuuteen ja totuudellisuuteen liittyvät käytännöt, lajityypit ja esittämistavat sekä perinteisen ja sosiaalisen median tuottamat kohtaamistilanteet.
- Keskinäisviestintä: vuorovaikutusetiikka, vuorovaikutustilanteiden eettiset haastet monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä, vuorovaikutusosaaminen institutionaalisissa ja ammatillisissa kohtaamisissa mukaan lukiet taiteet, kirjallisuus ja teatteri.
- Viestintä organisaatioissa: Tiedottaminen, markkinointi ja mainonta, kääntäminen, tulkkaus, yritysten sisäinen ja ulkoinen viestintä eri kohderyhmille.
- Teknologiavälitteiden viestintä: toisten puolesta viestiminen, konekääntäminen, järjestelmien ja pelien suunnittelun eettiset kysymykset, automaatio, tekoäly, käyttäjyyteen liittyvät eettiset kysymykset.


Suoritustapa:

Työmäärä: opintopiste on 27 tuntia. Kokonaisuuteen sisältyy oppimateriaaleihin tutustuminen, luennot, tentti ja essee lopputyönä.


Arviointi:

Asteikolla 0-5


Oppimateriaali:

- Panu Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus 2010.
- etiikka.fi
- luennoilla esitettävät materiaalit


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 09.12.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin