Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 106011


Opintojakson nimi: Inledning till juridisk svenska (2 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 03.05.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 31.05.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Ajankohta

Kurssi järjestetään keväällä 2021 (tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opiskelija 

- oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon  kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin  lähteisiin ja apuvälineisiin
- käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti
- ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta
- pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja  keskuste-lemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja  tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä
- hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Juridiikkaan johdattelevia tekstin ja kuullun ymmärtämistehtäviä, suullisia tehtäviä ja kirjoittamistehtäviä. Ruotsin kielen rakenteiden syventäminen juridisten tekstien avulla.

Suoritustapa      

Monimuotototeutus: osa oppitunneista lähiopetuksena, osa verkon välityksellä 

Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava vähintään 75 %:iin oppitunneista. 

Arviointi

Hyväksytty - hylätty

Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta vahvistetaan myöhemmin. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopiston osuus kurssimaksusta. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta ilmoitetaan myöhemmin.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.10.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 19.04.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin