Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121005


Opintojakson nimi: Kasvatustieteellinen tutkimus - KASP05


Opintojakson alkamisajankohta: 09.08.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 17.08.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Vastaava yliopisto  - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot:  9.-11.8.2021 klo 16.15-18.45
Pienryhmäopetus:
12.8., 16.8. ja 18.8. klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampere. Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. Koronarajoituksista riippuen opinnot järjestetään mahdollisesti verkkovälitteisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kasvatustieteellinen tutkimus - KASP5 -opintojaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen  raportointia ja kriittistä arviointia. Lisäksi tutustutaan tiedekunnassa tehtävään kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja laaditaan pienimuotoinen tutkimussuunnitelma.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eskola, J. & Suoranta, J., Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 1998. E-kirjana.

Menetelmäopetuksen tietovaranto: KvaliMOTV verkkoaineisto: http://www.fsd.uta.fi/fi/julkaisut/motv_pdf/KvaliMOTV.pdf tai http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html 

Menetelmäopetuksen tietovaranto: KvantiMOTV verkkoaineisto: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.html (kohdat tutkimuksen suunnittelu ja aineiston kerääminen) 

Vilkka, H., Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi. 2007. http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-mittaa.pdf 

Muita verkkojulkaisuja ja –aineistoja

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: luennot 9 tuntia ja pienryhmätyöskentely 9 tuntia ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä, sekä kirjalliset työt. Pienryhmäopetukseen osallistuminen on pakollista.

Arviointi hyväksytty/hylätty.


Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin