Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132101


Opintojakson nimi: Johtamisen perusteet 6 op - ayJOHT1012 - syksy 2021


Opintojakson alkamisajankohta: 23.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 14.10.2021


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Etäluennot Zoomin kautta:

to 23.9. klo 16:30-17.30    

to 30.9. klo 16:30-18.30    

ma 4.10. klo 16:30-18.30    

ti 5.10. klo 16:30-18.30    

to 14.10. klo 16:30-18.30  

Opettaja

Kati Söderlund

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa ja tiimityö (harjoitustyön voi tehdä myös yksilötyönä). 

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Arviointi: 1-5 tai hylätty, arviointikriteerit Moodlessa.

Sisältö

Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se  saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset  liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset  prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen  toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina  korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja  henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden  peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia  haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma,  tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys  siitä, mitä on liiketoiminta ja miten se saadaan johtamisen keinoin  tapahtumaan. Kurssin käytyään opiskelijat hahmottavat yrityksen  systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan  logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa  käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat  johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja  henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen  erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso  kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä  ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-,  kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja  päätöksentekokykyä.

Kirjallisuus

Viitala & Jylhä (2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.1970On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin