Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 100121


Opintojakson nimi: Opi taitavaksi yritysviestijäksi, 2 op - ayKSUO5507 - kevät 2022


Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 24.04.2022


Paikka:

Tampere


Oppiaine

Äidinkieli

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 50€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 25€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 10-16 (7.3.-24.4.2022)

Kurssilla pidetään lyhyet puheet Zoom-tapaamisessa.

Opettaja

Siru Lamminpää

Sisältö

Opiskelija laatii työ- ja liike-elämässä tarvittavia asiakirjoja, jotka  ovat tilanteeseen sopivia ja asiakassuhdetta ylläpitäviä. Hän  tarkastelee asiakirjoja sekä lähettäjän että vastaanottajan  näkökulmasta. Opiskelija tutustuu standardimalleihin ja vakioasetteluun.  Hän valitsee joko yksin tai pienryhmässä yhden työelämään liittyvän  aihealueen ja valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen. Lisäksi  hän osallistuu palautekeskusteluun ja erilaisiin  vuorovaikutustilanteisiin.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kirjoitustaidon ja suullisen  viestinnän merkityksen osana asiantuntijuuttaan liike-elämässä. Hän osaa  viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa työ- ja  liike-elämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa  viestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa  rakentavaa palautetta.

Oppimateriaali

1. Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. (2015 tai uudempi). Areena –  Yritysviestinnän käsikirja. Helsinki: Edita. Tai Kortetjärvi-Nurmi, S.,  Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. (2008 tai uudempi). Yrityksen  viestintä. Helsinki: Edita.
2. Kotimaisten kielten keskus. Kielitoimiston ohjepankki. Saatavilla osoitteesta
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.05.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 21.02.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin