Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164007


Opintojakson nimi: Kansainvälinen oikeus (6 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 23.04.2022


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella
lauantaina 8.1. ja sunnuntaina 9.1.2022 klo 10-16 sekä
lauantaina 22.1. ja sunnuntaina 23.1.2022 klo 10-16

Tampereen kesäyliopiston koulutustila Suvituuli, os Yliopistonkatu 60 A (4. kerros), Tampere

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos   olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Kansainvälinen oikeus -opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

1) Opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt.
2) Opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin.
3) Opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.
4) Opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
5) Opiskelija oppii kansainvälisoikeudellisen aineiston yhteenvetojen ja tiivistelmien itsenäistä laatimista sekä hankesuunnittelua ja läpivientiä.

Sisältö

Suoritustapa

Kontaktiopetus 25 oppituntia (à 45 min.), johon sisältyvät luennot, sokraattinen dialogi ja valinnaisten tehtävien ohjaus. Suoritusmuotona on Moodle-tentti tai vaihtoehtoinen suoritus (esim. portfolio n. 3-5 hengen ryhmässä, yksilötyö ei ole mahdollinen). Portfolio edellyttää opetukseen ja ohjaukseen osallistumista. Palautus n. 1 kk viimeisestä luennosta.

Kurssin alkuun on hyvä valmistautua tutustumalla kurssikirjaan ja esim. säädöksiin tai oppikirjan tukimateriaaleihin: https://learninglink.oup.com/access/hernandez. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan antaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Kuulustelut

Moodle-tenttien ajankohdat:

varsinainen tentti la 19.2.2022 klo 12.00
1. uusinta ke 16.3.2022 klo 12.00
2. uusinta la 23.4.2022 klo 12.00

Tentin kesto on 24 tuntia.

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, vaan se avautuu Moodlessa ilmoitettuna aikana.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali
YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (SopS 1/1956)
Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (SopS 33/1980)
YK:n merioikeusyleissopimus (SopS 50/1996)
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
Oppikirja: Hernández, Gleider: International Law (Oxford University Press, ISBN: 9780198748830)
Valinnaisten lisätehtävien materiaali

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 260 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 240 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 260 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssista sanottua:

"Kurssin pitäjä oli mieletön! Tunteja olisi kaivannut enemmänkin! Sisältö rikas, vaihteleva, mielenkiintoinen!"
"Luennoitsija oli innostava ja asiantunteva. Luentojen sisällöt olivat monipuolisia."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.07.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 20.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin