Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164004


Opintojakson nimi: Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 02.02.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 23.05.2022


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot:
Ke 2.2.2022 klo 17.00–19.30
To 3.2.2022 klo 17.00–19.30
Ti 8.2.2022 klo 17.00–19.30
Ke 9.2.2022 klo 17.00–19.30
To 10.2.2022 klo 17.00–19.30
Ke 16.2.2022 klo 17.00–19.30
To 17.2.2022 klo 17.00–18.30

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa  käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Opintoryhmäohjaus Tampereella: 

Opintojaksoon  kuuluu luentojen lisäksi vapaaehtoista opintoryhmäohjausta. Tapaamisten  (3 kertaa) ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa. 

Opettajat

Luennoitsija: Professori Tuulikki Mikkola
Opintoryhmän ohjaaja: Asianajaja Riitta Laakso

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos  olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston  opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta.  Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Perhe ja jäämistöoikeus -opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä aviovarallisuussuhteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:

Suoritustapa

Luennot (20 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista sekä kirjallisuudesta ml. korkeimman oikeuden ratkaisut

Parisuhdeoikeus: parisuhdeoikeuden perusteet, aviovarallisuusoikeuden järjestelmä ja liityntä yleiseen varallisuusoikeuteen, avio- ja avopuolisoiden sopimusvapauden ulottuvuus (8 t)
Jäämistöoikeus: perintöoikeuden perusteet, kuolinpesän osakkaan oikeusasema, jäämistösuunnittelu (5 t)
Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus: kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet, rajat ylittävien parisuhteiden ja perimystilanteiden sääntely (7 t)

Vapaaehtoiset lisätehtävät annetaan luennoilla, joilla myös annetaan tehtäviin vastaamista koskevat ohjeet. Tehtäviä ei saa sähköpostitse vastuuopettajalta. Lisätehtävä palautetaan ennen ensimmäistä tenttiä Moodlessa, tämän jälkeen lisäpistetehtävää ei voi enää palauttaa. Lisäpisteiden (0-2 p.) saaminen edellyttää tehtävien kirjallista palauttamista määräpäivään mennessä. Lisäpisteet saa käyttää täysimääräisesti hyväkseen kirjallisessa tentissä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla annetaan myös tehtävät, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut)

Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava lisämateriaali

Kirjallisuus:

Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet (2018), s. 115- 240, ei  kuitenkaan s. 216-230 (huoltoasian täytäntöönpano). Sivut ilmoitettu  e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät jaksot lapsen äiti ja isä,  adoptio, lapsen huolto ja asuminen, tapaamisoikeus ja elatus).
Urpo  Kangas: Perhevarallisuusoikeus (2018), s. 263-678. Sivut ilmoitettu  e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät avoliittoja koskevan sääntelyn  sekä perintö- ja testamenttioikeuden.
Tuulikki Mikkola: Yhteisomistus  (2017), s. 1-22,123-170. Sivut ilmoitettu e-kirjan sivujen mukaisesti.  
Pertti Välimäki: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s.  128-147.
Pertti Välimäki: Edunvalvontaoikeus (2013).
Tuulikki Mikkola: Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset (2021), luku V (s. 171-251)

Kuulustelut

Ma 7.3.2022 klo 18–21
Ma 11.4.2022 klo 18–21
Ma 23.5.2022 klo 18–21
(Ma 13.6.2022 klo 18–21 tarvittaessa) 

Opiskelija voi osallistua enintään kolmeen tenttiin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 175 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 175 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 19.01.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin