Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164003


Opintojakson nimi: Oikeushistoria (6 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 13.06.2022


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella kevätlukukaudella 2022 

Opetuksen aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

Ennen ensimmäistä luentokertaa opiskelijan tulisi kuunnella Moodlesta ensimmäinen luentotallenne, jossa käydään läpi kurssin suoritustapa ja debatin sisältö. Tämän perusteella opiskelija voi päättää, tekeekö debatin. 

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos   olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston    opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta.    Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Oikeushistoria-opintojaksolle.

Tavoitteet

Opiskelijalle on opintojakson suoritettuaan muodostunut kokonaiskuva eurooppalaisen oikeuskehityksen (mm. oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien) historiasta. Hän ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen historiallisessa  perspektiivissä. Hän ymmärtää, kuinka vaikutteet siirtyvät oikeusjärjestyksistä toisiin, ja kuinka ulkomainen oikeus vaikuttaa kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen. Hän on tutustunut tieteenalan metodeihin.

Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet:
Opiskelija osaa asettaa keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat (oikeus)historialliselle aikajanalle. Hän  ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan keskinäisen vuorovaikutussuhteen. Opiskelija syventyy ryhmässä tiettyyn laajaan kysymykseen keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisessa oikeuskehityksessä ja tarkastelee sitä kriittisesti. Opiskelija ymmärtää myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota, jossa voidaan esittää puolesta ja vastaan puhuvia argumentteja.   

Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet:
Kurssin pienryhmätyöskentely harjoittaa opiskelijaa juristin työssä tarvittaviin ryhmätyötaitoihin. Opiskelija oppii tiedonhakutaitoja ja harjoittelee olennaisen aineksen erottamista epäolennaisemmasta informaatiosta. Debatointi ja siihen liittyvä kirjallinen työ opettaa suullista ja kirjallista argumentaatiota. Opiskelija oppii etsimään samasta informaatiosta analyyttisesti puolesta ja vastaan puhuvia väitteitä sekä faktoja ja niiden vasta-argumentteja. Opiskelija saa myös  esiintymiskokemusta ryhmän edessä esiintymisestä. Kaikki nämä ovat keskeisiä nykyjuristin ammattitaidon kehittymisessä.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen (debatointi) JA kirjallinen tentti (luentosalitentti) osasta kirjallisuutta TAI kirjallinen tentti.

Debattikurssi koostuu lähiopetuskerroista (12 oppituntia à 45 min.) ja osin yksin, osin  ryhmässä tapahtuvasta itseopiskelusta. Kurssiin kuuluu myös tallenneluentoja Moodlessa. Kurssipaikan vastaanottaminen debattikurssilla edellyttää poikkeuksetta läsnäoloa ensimmäisellä kurssikerralla. Mahdollisesta poissaolosta yhdellä muulla lähiopetuskerralla voi neuvotella opettajan kanssa, ja tämä edellyttää korvaavan tehtävän tekemistä. Kyseessä ei kuitenkaan voi olla oma debattikerta, koska tätä pakollista suoritusta ei voi korvata millään korvaavalla tehtävällä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää myös sitoutumista ja osallistumista ryhmän toimintaan.

Debattikurssille tulee ilmoittautua etukäteen opetusohjelmassa  ilmoitettuna aikana. Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan on mahdollista olla hyväksyttävästä syystä poissa yhdeltä opetuskerralta (ei ensimmäiseltä kerralta tai omasta debatista), mutta tämä edellyttää korvaavan tehtävän tekemistä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimisen arviointi: Kurssin arviointi koostuu seuraavista osioista: kirjallinen ryhmätyö, vertaisarviointi ja debattiraportit. Kurssin pohjalta voi lisäksi myös tehdä kurssimateriaalin perusteella valinnaisen lisätehtävän, lyhyen synteesiesseen kehityslinjasta, jolla saa enintään 5 hyvityspistettä tenttiin. Arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisen ryhmätyön perusteella, mikä tarkoittaa, että ryhmän jäsenet saavat samat pisteet. Kuitenkin ryhmien toimintaa kontrolloidaan vertaisarvioinnilla, jonka kukin ryhmän jäsen tekee. Mahdolliset vapaamatkustajat, jotka eivät ole osallistuneet ryhmätyön tekemiseen, reputtavat kurssin. Loput opiskelijan saamat pisteet tulevat debattiraporteista eli opiskelijan on jätettävä kustakin debatista debattiraportti eli sen pro et contra -argumenttien tiivistelmä. Ryhmätyö (johon vertaisarviointi vaikuttaa) muodostaa arvosanasta 70 prosenttia. Debattikurssin pistemäärä vastaa suoraan kahdesta tenttikysymyksestä saatavaa pistemäärää. Mahdolliset hyvityspisteet valinnaisesta lisätehtävästä tulevat debattikurssista saatavan pistemäärän päälle.

Opinnoissa on läsnäolovelvollisuus ja lisätehtävä on vain debatin tekijöille. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä koko kirjallisuuden.

Oppimateriaali

1. Peter Stein, Roman Law in European History. Cambridge University Press, Cambridge.   

2. Tamar Herzog, A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and  London, England, 2018   

3. The Oxford Handbook of European Legal History, toim. Heikki  Pihlajamäki, Markus D. Dubber & Mark Godfrey. Oxford University  Press, Oxford, 2018. LUVUT: - ch. 12: Peter D. Clarke, "Western Canon  Law in the Central and Later Middle Ages", s. 267-285 - ch. 18: Mia  Korpiola, "Customary Law and the Influence of the ius commune in High  and Late Medieval East Central Europe", s. 404-429 - ch. 32: Peter  Oestmann, "The Law of the Holy Roman Empire of the German Nation", s.  731-759 - ch. 43: Bruno Aguilera-Barchet, "The Law of the Welfare  State", s. 1000-1024  

4. Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti)  (1997) TAI Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin  oikeushistoriaan. Forum Iuris, Helsinki, 2004, s. 115-162 SEKÄ 2 lukua  kirjasta The Oxford Handbook of European Legal History, toim. Heikki  Pihlajamäki, Markus D. Dubber & Mark Godfrey. Oxford University  Press, Oxford, 2018. LUVUT: ch. 17: Mia Korpiola, "High and Late  Medieval Scandinavia: Codified Vernacular Law and Learned Legal  Influences", s. 378-403 ch. 35: Heikki Pihlajamäki, "Scandinavian Law in  the Early Modern Period", s. 806-829

Kuulustelut

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 195 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 175 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 195 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.09.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin