Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Industrial Engineering and Management Studies

Opintojakson koodi: otm-7a5700ea-c15f-4aed-b88c-d2430095aa0a


Opintojakson nimi: Teollisuustalouden perusteet, Oppimistapahtumat, kevät -22, 10.1.-30.4.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2022


Tavoitteet:

Kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy yrityksen teollisen mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan risteyskohdassa teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen toiminnan elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen erilaisia tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa.

Opiskelija tuntee erilaisia tuotteita ja ymmärtää niiden arvontuoton erityispiirteitä; mm. opiskelija osaa:
- tunnistaa tavaroiden, projektien ja palveluiden erityispiirteet sekä niiden tuottamiseen liittyvät eroavaisuudet
- tunnistaa innovaatio- ja teknologiajohtamisen keskeiset käsitteet
- esittää markkinointiparametrien keskeisimmät ominaisuudet
- selittää asiakaskeskeisyyden ja segmentoinnin
- kuvata yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita
- selittää liiketoiminnan taloudelliset toimintaedellytykset

Opiskelija tietää yritystalouden perusilmiöt ja osaa ratkaista yrityksen laskentatoimen yksinkertaisia tehtäviä käytännössä; mm. opiskelija osaa:
- tunnistaa keskeisiä kustannuskäsitteitä sekä verotuksen pääpiirteissään
- listata yrityksen laskentatoimen käyttötarkoitukset talouden ohjauksessa
- laskea yksinkertaisia kustannuslaskelmia
- laatia yksinkertaisen tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä keskeisin tunnusluvuin
- suorittaa yksinkertaisia hinnoittelu-, budjetointi-, investointi- ja käyttöpääomalaskelmia osana tavoitteellista liiketoimintaa

Opiskelija tuntee organisaatioiden ja työn perusilmiöt sekä niiden vaatimuksia työn tekemiselle ja -johtamiselle, mm. opiskelija osaa:
- kuvata, mitä on yrittäjyys ja yrityksen perustamisen vaiheet
- tunnistaa ja kuvata liiketoimintamallin ja sen suunnittelun
- nimetä yleisimmät yhtiömuodot
- tunnistaa organisaatiot ihmisten ja toiminnan järjestelminä
- kuvata vaihtoehtoisia organisaatiorakenteita ja nimetä organisaatioiden ydinprosesseja
- kuvailla ihmisten johtamisen osatehtävät ja erilaisia näkökulmia johtamiseen
- tunnistaa työjärjestelmän osatekijät ja niiden vaikutukset suorituksiin

Opiskelija tietää teknologian merkityksen yritystoiminnassa ja sen vaatimuksia johtamiselle, mm. opiskelija osaa:
- kuvata teknologisten ja strategisten vaihtoehtojen keskeisimpiä malleja
- tunnistaa teknologian ja teknologisen kehityksen vaikutuksia yritystoiminnassa
- tietää teknologian myyntiprosessin erityispiirteet ja vaiheet
- tunnistaa ja soveltaa strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyviä työkaluja

Opiskelija tuntee tuotannollisen toiminnan perusilmiöt ja -menetelmiä ja tietää, miksi ja miten yritys kytkeytyy muihin toimijoihin toimitusverkostossa, mm. opiskelija osaa:
- esittää tuotannontekijät ja - tavoitteet
- nimetä tuotantostrategiset päätökset ja keskeiset tuotantomuodot
- kuvata tuotannonsuunnittelun ja -ohjausprosessin
- laatia yksinkertaisia tuotannon kapasiteetti- ja kuormitussuunnittelun laskelmia
- esittää materiaalin- ja toimitusketjun hallinnan sekä hankintojen tavoitteita ja menetelmiä
- käyttää yksinkertaisia materiaalinhallinnan menetelmiä
- kuvata palveluprosessien erityispiirteitä
- esittää projektien sidosryhmät, tavoitteet ja työn osituksen sekä projektinhallinnan vaiheet


Sisältö:

Ydinsisältö


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 29.04.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin