Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Education Studies

Opintojakson koodi: otm-469718ba-8dd8-4755-be1d-ace5c8ffeba9


Opintojakson nimi: Opetus ja ohjaus, Verkko-opetus valinnaisena tekevien muiden tiedekuntien ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, 25.10.-13.12.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 13.12.2021


Tavoitteet:

Opiskelija

- ymmärtää ja osaa soveltaa keskeisiä oppimiseen, opetukseen, ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä ja teorianäkökulmia

- osaa reflektoida ja perustella omia pedagogisia lähtökohtiaan ja ratkaisujaan

- osaa huomioida oppijoiden moninaisuuden ja eriyttämisen tarpeet sekä edistää inklusiivista kasvatusta erilaisissa koulutusympäristöissä

- ymmärtää digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksessa

- ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen
Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset (digitaaliset) oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut, joita tarkastellaan sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksissä paneudutaan muun muassa moninaisuuden ja inkluusion sekä digitalisaation teemoihin.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia, pedagogiikka
Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin