Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Communication Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-ba0809d9-7cd4-40c0-a22c-551e7c2b4b5e


Opintojakson nimi: Tieteenfilosofia ja viestinnän etiikka, Verkko-opetus (viestinnän etiikka), 7.3.-30.4.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2022


Tavoitteet:

Tieteenfilosofia: Opintojakson suoritettuaan opiskelija käsittää tieteellisen tiedon luonteen sekä sen hankintaan ja pätevyyteen liittyvät peruslähtökohdat esimerkiksi suhteessa ammatilliseen tietoon. Hänellä on käsitys siitä, mitä pidetään tieteellisenä tietona, mikä on sen suhde arvoihin ja miten tiede edistyy. Hän myös ymmärtää, mihin eri humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat pyrkivät ja millaisia haasteita niille koituu digitalisoituvassa kieli-, viestintä- ja mediaympäristössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on taidot eritellä erilaisten metodologisten lähtökohtien, tieteidenvälisyyden ja menetelmien roolia sekä laadullisessa että määrällisessä tutkimuksessa.Viestinnän etiikka:  Opintojakson käytyään opiskelija tuntee eettisen ajattelun filosofisen perustan ja eettiset periaatteet viestinnän eri tasoilla, alueilla ja sisällön tuotannossa sekä osaa arvioida niitä koskevien keskeisten oikeusnormien näkökulmasta. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa oman alansa ammattilaisena, viestijänä työelämässä ja kriittisenä mediakansalaisena, ymmärtäen oikeudelliset ja eettiset oikeudet ja velvollisuudet sekä tekijänä että kohteena.


Sisältö:

Tieteenfilosofia: Opiskelija omaksuu kurssin aikana perustiedot tieteellisen tiedon käsitteestä, tiedon eri muodoista ja luottamuksesta tietoon. Kurssilla käsitellään tieteenfilosofian peruskysymyksiä, jotka liittyvät tiedon lisäksi tiedon saavutettavuuteen, teorian rooliin ja menetelmien taustalla oleviin metodologisiin lähtökohtiin. Kurssin keskiössä ovat muun muassa luonnontieteellisten ja ihmistieteellisten alojen erilaiset tiedonintressit ja käsitykset teoriasta. Kurssilla opiskelijat keskustelevat myös tieteellisen tiedon asemasta digitalisoituvassa viestintä - ja mediaympäristössä.

Viestinnän etiikka: Opintojakso johdattelee viestinnän etiikan filosofiseen ja oikeudelliseen perustaan. Tämän lisäksi pohditaan eettisiä kysymyksiä viestinnän eri tasoilla:Päätöspaneelissa käsitellään viestinnän muutosta ja viestinnän eettisiä haasteita tulevaisuudessa.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 31.01.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin