Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Filosofia


Kurssin koodi: K17-FI1


Kurssin nimi ja laajuus: FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun


Kurssin opettaja: Eija Hatakka-Peltonen


Opettajan sähköposti: eija.hatakka-peltonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: Suoritusaika 8 vk kurssille kirjautumisesta

Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2017

Kurssin päättymisajankohta: 31.12.2017


Ilmoittautuminen alkaa: 01.06.2017

Ilmoittautuminen päättyy: 01.11.2017


Osallistujat: 1/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija* muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumallafilosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin

* oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan eri-laisille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen perustelujenrakennetta ja arvioimaan niiden pätevyyttä

* tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kutenoletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekäajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä

* perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiinerotteluihin

* tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja, osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilai-siatiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissainlukion oppiaineissa

* ymmärtää filosofian syntyhistoriaa ja filosofian merkityksen läntiselle kulttuurille jaihmiselle.


Sisältö:

* mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofianperinteessä jaajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna

* johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niidenharjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti* keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja-erotteluja: henki ja aine, vapaus javälttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen

* tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotie-teenero

* tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan,koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa* filosofian suhde tieteelliseen ja uskonnolliseen ajatteluun

* filosofian syntyhistoria ja filosofian merkitys läntisessä eurooppalaisessakulttuuripiirissä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

38 tuntia


Arviointi:

Etätehtävät ja koe


Linkki: http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/opetus_ja_koulutus/aikuislukio/


Oppimateriaali:

Kurssilla käytettävä kirja Opintoverkko Lukion filosofia ISBN-978-952-5469-32-5

Jos käytät muuta kirjaa, katso laatikoista, että olet perehtynyt kyseisiin aiheisiin. Voit käyttää myös e-kirjaa.


Lisätietoja:

Kaikki ohjeet löytyvät Moodlesta.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin