Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Filosofia


Kurssin koodi: K12-FI1


Kurssin nimi ja laajuus: Johdatus filosofiaan


Kurssin opettaja: Meri-Tuulia Arkko


Opettajan sähköposti: meri-tuulia.arkko@tyk.info, meri.arkko@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen yhteiskoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 08.02.2012

Kurssin päättymisajankohta: 21.03.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2012


Osallistujat: 6/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kaikki lukiolaiset


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija \r\n• hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvo-ja \r\n• tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta \r\n• hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsi-tyksiä hyvästä ja oikeasta. \r\n


Sisältö:

• mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet \r\n• todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys\r\n• tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteelli-siin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuk-sellisen suhde tiedon muodostumisessa\r\n• yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet\r\n• hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä\r\n


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi perustuu yhteistoiminnalliseen, keskustelevaan opiskeluun verkossa. Opiskelijalla tulee olla siis käytössään nettiyhteys päivittäin sekä mahdollisuus pikaviestimien (mese/skype) käyttöön. Kurssin opiskeluun kuuluu:\r\n- opiskelijoiden aktiivinen keskustelu keskenään ja opettajan kanssa, roolikeskustelut ja väittelyt verkossa\r\n- oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ja toisten tekstien kommentointi\r\n- yhteistoiminnalliset ja itsenäiset tehtävät, esim. sanaston täydentäminen, miellekartat ja esseet\r\n\r\nKurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään viiden tunnin aktiivista osallistumista Moodlessa VIIKOITTAIN sekä tehtävien tunnollista suorittamista. Verkkoympäristössä tulisi opiskella päivittäin tai vähintään joka toinen päivä niin että tuo viisi tuntia jakaantuisi tasaisesti pitkin viikkoa.


Arviointi:

Arviointi perustuu jatkuvaan aktiiviseen läsnäoloon verkossa eli keskusteluihin ja tehtävien tekoon sekä oppimispäiväkirjaan, jota kirjoitetaan kolmessa osassa kurssin aikana.


Oppimateriaali:

Filo - johdatus filosofiseen ajatteluun (Tammi)


Lisätietoja:

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa verkkoon!\r\nKurssi on talvilomalla viikolla 9!On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin