Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Muu valinnainen tutkinnon osa


Kurssin koodi: S11-VV11.TPOKOU


Kurssin nimi ja laajuus: Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen


Kurssin opettaja: Mirja Mielonen, Elisa Helminen


Opettajan sähköposti: mirja.mielonen@pirko.fi, elisa.helminen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Koivistontien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 10.08.2011

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2011


Osallistujat: 0/20


Opintopisteet:

2 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Sinustako tuleva työpaikkaohjaaja? - Aloita valmentautumisen jo opiskeluaikana. Kurssille voivat osallistua myös työelämän edustajat.


Kurssin tyyppi: Valinnainen (AM)


Tavoitteet:

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
• tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
• neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami-sesta
• valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia
• perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin
• esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille
• käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja
• toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa
• vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta
• itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan
• arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti.


Sisältö:

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit.
Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään

• työprosessin hallinta
• työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen ja osaamisen arviointi
• työn perustana olevan tiedon hallinnasta tutkintojen perusteiden tunteminen
• elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.pirko.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan etäopintoina liittyen työssäoppimisjaksoon.


Arviointi:

1 - 3On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin