Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: S14-PS4


Kurssin nimi ja laajuus: PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2014

Kurssin päättymisajankohta: 15.12.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2014


Osallistujat: 2/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

PS1 oltava suoritettuna.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
· ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista
· tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
· ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
· ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin
· ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa
· ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt
· eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
· tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
· motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
· motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
· motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
· motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
· korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, esseellä ja kurssikokeella. Koe toteutetaan etäkokeena sähköpostin välityksellä yhdessä sovittavana päivänä jakson lopussa. Koeaika on kolme tuntia. Viikkotehtävät ja essee palautetaan koetta edeltävänä päivänä tai kokeen yhteydessä.


Arviointi:

Kurssiarvosanan määräävät koe (50%) ja essee (50%). Viikkotehtävät auttavat suoriutumista kokeessa. Viikkotehtävien pitää olla suoritettuina hyväksytysti, mutta ne eivät vaikuta kurssiarvosanaan.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. Mielen maailma 4On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin